English for Kids


၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ English For Kids သင္တန္းမ်ား

English For Kids သင္တန္းသည္ သင့္ရင္ေသြး၏အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ English For Kids သင္တန္းသည္ သင့္ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္အသံုးျပဳေသာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်အဂၤလိပ္စာအား အဓိကထားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က‌ေလးငယ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာစြမ္းရည္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအားစိတ္၀င္စားမူပိုမိုျမင့္မားလာျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ။ English For Kids သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း သင္တန္းအဆင့္ ေလးဆင့္ ရွိပါသည္။

  • English for Kids 1 - English for Kids Pre - Basic Class
  • English for Kids 2 - English for Kids Basic Class
  • English for Kids 3 - English for Kids Starter Class
  • English for Kids 4 - English for Kids Mover Class

အထက္ပါသင္တန္းမ်ားသည္ 4 skills (reading, writing, listening and speaking) ေပၚတြင္အဓိကထားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္မ်ားအား မိမိကိုယ္တိုင္အားကိုးလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြးေခၚလာတတ္ေစရန္လညး္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ သင္ၾကားထားေသာသင္ခန္းစာမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

DevelopEd သင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာသံုးအဆင့္မီ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ DevelopEd မွသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရေသာ Activity ေပါင္းမ်ားစြာပါရွိျပီး ထို Activity မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းခ်ိန္မ်ား

(၂၀၂၀ ခုနွစ္ အတြက္ သင္တန္းမ်ားကို ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မွသာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။)


သင္တန္းေၾကးမ်ား

English for Kids ၏ Weekend Clss သင္တန္းကာလတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္သင္တန္းေၾကးသည္ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တြင္ ဖတ္စာအုပ္မရွိပါက ဖတ္စာအုပ္တစ္အုပ္ဝယ္ရန္လိုအပ္ျပီး ဖတ္စာအုပ္ေၾကး ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လံုးစာအတြက္(သင္တန္းကာလသံုးၾကိမ္စလံုးအတြက္) ဖတ္စာအုပ္တစ္အုပ္သာလုိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားေသာလိုအပ္သည့္သင္ၾကားေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားကို DevelopEd မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းျခင္း

English for Kids သင္တန္းမာ်းအတြက္ သင္တန္းေၾကးကိုDevelopEd မွသင့္အား သင္တန္းတက္ခြင့္ရေၾကာင္းဖုန္းေခၚဆိုလာပါက သင္တန္းေၾကး ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ နွင္႔ ဖတ္စာအုပ္ေၾကး ၂၀,၀၀၀က်ပ္ စုစုေပါင္း ၇၀,၀၀၀ က်ပ္ တိတိအား ၾကိဳတင္ေပးသြင္းရပါမည္။ သင္တန္းေၾကး ၾကိဳတင္ေပးသြင္းထားေသာ သင္တန္းသားမ်ားသာလွ်င္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေသခ်ာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကး ၾကိဳတင္ေပးသြင္းထားျခင္းမရွိပါက သင္တန္းတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာမည္မဟုတ္ပါ။ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြ အားျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါ။

မွတ္ခ်က္ - သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြအား ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

DevelopEd ၏ English for Kids သင္တန္းအားေလွ်ာက္ထားရန္အဆင့္ သံုးဆင့္ရွိပါသည္။

၁။ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ link ကိုႏွိပ္ျပီးေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ပါ။

၂။ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲအားေျဖဆိုရန္ DevelopEd မွဆက္သြယ္ပါမည္။

၃။ သင္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေၾကာင့္သင္တန္းတက္ခြင့္ရေၾကာင္း သိရပါက ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြကိုလာေရာက္ေပးသြင္းပါ။

DevelopEd မွ English for Kids သင္တန္းမာ်းတြင္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မရပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္တြင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။