Updated info

“ပုံမှန်အတန်းမှ Online Classသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း”

နိုင်ငံတော်မှ ဖွင့်ရက်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်စဥ်က ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သော အတန်းများကို ယခုလိုအချိန်ကာလတွင် “ပုံမှန်အတန်းမှ Online Classအဖြစ်သို့” ပြောင်းရွှေ့ကာ အတန်းများကိုဆက်လက်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Stay home & study with us.