English for Weekend

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ စေနေန႔ႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား

DevelopEd တြင္ အဂၤလိပ္စာေလ႔လာလိုေသာ္လည္း စေနေန႔ ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားမွလြဲ၍ အျခားရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ မအားလပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။English for Weekend ကို မိမိေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အသံုးျပဳေသာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်အဂၤလိပ္စာအားအဓိကထားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုမႈအား ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ English for Weekend သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိပါသည္။

  • Active English 1- Elementary to pre-intermediate ( အေျခခံအဆင့္ မွ အလယ္တန္းၾကိဳအဆင့္အထိ)
  • Active English 2 - Pre-intermediate to intermediate ( အလယ္တန္းၾကိဳအဆင့္ မွ အလယ္တန္းဆင့္ထိ)

English for Weekend တြင္ 4 skills (reading, writing, listening and speaking) ေပၚတြင္အဓိကထားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ျပီး

သင္ၾကားထားေသာသင္ခန္းစာမ်ားအား သင္၏ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

DevelopEd သင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာသံုးအဆင့္မီ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏ်ွင့္ အထူးၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ DevelopEd မွသင္တန္းသည္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရေသာ Activity ေပါင္းမ်ားစြာပါရွိျပီး ထို Activity မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ DevelopEd မွ သင္တန္းသူ/သားတိုင္း Internet အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားျပီး အားလပ္ခ်ိန္တြင္လည္း Computer မ်ားအားအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


သင္တန္းခ်ိန္မ်ား

ပထမသုတ္

သင္တန္းရက္မ်ား - စေနေန႕ႏွင္႔ တနဂၤေႏြေန႕

သင္တန္းခ်ိန္မ်ား - မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ၊

ညေန ၃နာရီ မွ ၅နာရီ အထိ။

သင္တန္းကာလ - ၁၈ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၀ မွ ၂၂ရက္၊ မတ္လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အထိ။


ဒုတိယသုတ္

သင္တန္းရက္မ်ား - စေနေန႕ႏွင္႔ တနဂၤေႏြေန႕

သင္တန္းခ်ိန္မ်ား - မနက္ ၉နာရီ မွ ၁၁နာရီ အထိ၊

ညေန ၃နာရီ မွ ၅နာရီ အထိ။

သင္တန္းကာလ - ၂၅ရက္၊ ဧၿပီလ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၈ရက္၊ ဇြန္လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ။


တတိယသုတ္

သင္တန္းရက္မ်ား - စေနေန႕ႏွင္႔ တနဂၤေႏြေန႕

သင္တန္းခ်ိန္မ်ား - မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ၊

ညေန ၃နာရီ မွ ၅နာရီ အထိ၊

သင္တန္းကာလ - ၂၅ရက္၊ ဇူလိွဳင္လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၇ရက္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အထိ။


သင္တန္းေၾကးမ်ား

English for Weekend သင္တန္းကာလတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္သင္တန္းေၾကးသည္ ၇၀,၀၀၀ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ဖတ္စာအုပ္မရွိပါက ဖတ္စာအုပ္ဝယ္ရန္လိုအပ္ျပီး ဖတ္စာအုပ္တစ္အုပ္အတြက္ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ၉၅,၀၀၀ က်ပ္က်သင့္ပါမည္။

တစ္ႏွစ္လံုးစာအတြက္ ဖတ္စာအုပ္တစ္အုပ္သာလုိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားေသာလိုအပ္သည့္ သင္ၾကားေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားကို DevelopEd မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းျခင္း

English for Weekendသင္တန္းမာ်းအတြက္ သင္တန္းေၾကးကို DevelopEd မွသင့္အား သင္တန္းတက္ခြင့္ရေၾကာင္းဖုန္းေခၚဆိုလာပါက သင္တန္းေၾကး ၇၀,၀၀၀ နွင္႔ ဖတ္စာအုပ္ေၾကး ၂၅,၀၀၀က်ပ္၊ စုစုေပါင္း ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ တိတိအား ၾကိဳတင္ေပးသြင္းရပါမည္။ သင္တန္းေၾကး ၾကိဳတင္ေပးသြင္းထားေသာ သင္တန္းသားမ်ားသာလွ်င္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေသခ်ာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကး ၾကိဳတင္ေပးသြင္းထားျခင္းမရွိပါက သင္တန္းတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာမည္မဟုတ္ပါ။ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြ အားျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါ။

မွတ္ခ်က္ - သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြအား ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ေနရာထိုင္ခင္း (အေဆာင္)

English for weekend သင္တန္းအတြက္ DevelopEd မွ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးျခင္းမရွိေသးပါ။ မိမိကိုယ္ပိုင္ေနရာထိုင္ခင္းရွာေဖြရပါမည္။

DevelopEd ၏ English for Weekend သင္တန္းအားေလွ်ာက္ထားရန္အဆင့္ သံုးဆင့္ရွိပါသည္။

၁။ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ link ကိုႏွိပ္ျပီးေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ပါ။

၂။ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲအားေျဖဆိုရန္ DevelopEd မွဆက္သြယ္ပါမည္။

၃။ သင္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ခြင့္ရေၾကာင္း သိရပါက ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြကိုလာေရာက္ေပးသြင္းပါ။

DevelopEd မွ English for Weekend သင္တန္းမာ်းသည္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မရပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္တြင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။