အျခား Special

သင္တန္းမ်ား

Business and Management Workshops

သင္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲေနသူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္လိုသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး နွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်တတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အသံုးခ်နိုုင္ေသာတရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုပါက DevelopEd သို႔ လွမ္းလာခဲ့ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Cover Letter, CV and Interview skills for Professionals

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသူမ်ားအတြက္ မိမိ ၏ Cv ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းပံုစံႏွင့္ လူေတြ႔စစ္ေဆးေျဖဆိုနည္းမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Local Language and Culture Shock Training for International Expatriates

ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ Professionals မ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ရွမ္းဘာသာစကား၊ တရုတ္ဘာသာစကားမ်ားအျပင္ ေဒသဆိုင္ရာရိုးယာယဥ္ေက်းမွဳ မာ်းအားသိရွိေစရန္လဲသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပးေနပါသည္။

သင္တန္းသား၏ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ သင္တန္းမွ မတူညီေသာ course မ်ားကို ေရးဆြဲသင္ၾကားေပးပါသည္။

Teacher Training and Classroom Management workshops

ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္မ်ားကို DevelolpEd မွ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာ/မ တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုုပါက DevelopEd မွ ဤ သင္တန္းကိုလာေရာက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

Social Sciences

လူမႈေရးသိပၸံကိုလည္း DevelopEd တြင္သင္ၾကားျပသေပးေနပါသည္။ သင္သည္ လူမႈဆက္ဆံေရး၊လူမႈဖြံ႔တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာ႔သမိုင္းေၾကာင္း ကိုစိတ္ဝင္စားပါက DevelopEd တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ Social Sciences အတန္းသို႔ လွမ္းလာခဲ့လိုက္ပါ။

Gender Studies

Gender study ကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္လည္း DevelopEd တြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျပသေပးေနပါသည္။ Gender ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားလိုပါက DevelopEd တြင္ လာေရာက္၍သင္ယူေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။


အထက္ပါ သင္တန္းမ်ားသည္ special သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္စိတ္ဝင္စားပါက ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ ၍

ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။