အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

DevelopEd မွ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ေနရာမ်ား

DevelopEd မွလစ္လပ္လ်က္ရွိေသာအလုပ္ေနရာမ်ားအား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။


English Teacher

DevelopEd တြင္ အဂၤလိပ္စာက်ြမ္းက်င္ေသာ ဆရာမ/ဆရာ တစ္ဦးလိုအပ္ပါသည္။ စာသင္ရာတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံစိတ္ ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး စာသင္ရာတြင္ အေေတြ႕အႀကံဳ ရွိပါက ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။အေသးစိတ္သိလိုပါက ေအာက္ link တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ CV form အား eisan@developed.org.au သို့ ေပးပို့ေလွ်ာက္ထားပါ။ (ဤmailသို့ ပို့ေသာ CVမ်ားကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။အျခားေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာအလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္္ ျမန္မာတစ္ႏိ္ုင္ငံလံုးအျပင္ ျပည္ပတြင္ပါသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အျခားေသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိေသးပါသျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဴနိုင္ပါသည္။