ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာသင္ဆုမ်ား

DevelopEd မွပညာသင္ဆုမ်ား

DevelopEd သည္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးရန္လ်ာထားလ်က္ရွိပါသည္။ ပညာသင္ဆု သတင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

DevelopEd မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Active English နွင့္ IELTS သင္တန္းတက္ေရာက္သူလိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင္းတက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ားအား ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။သို႔ရာတြင္ DevelopEd မွ သင္တန္းေၾကး၏ ၅၀% ကိုသာ ပညာသင္ဆုအေနျဖင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိေသာသင္တန္းေၾကး ၅၀% ကို သင္တန္းသူ/သား မ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ DevelopEd မွေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အျခားေသာပညာသင္ဆုမ်ား

DevelopEd သည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာသင္ဆုမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ပံုုမွန္ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားပါက ဤေနရာသို႔လာေရာက္ျပီး မိမိစိတ္ဝင္စားေသာ ပညာသင္ဆုအား ၾကည့္ရွဳေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပညာသင္ဆုမ်ား အား ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံလာေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။