ပညာသင္ဆုမ်ား နွင့္

အလုပ္အကိုင္မ်ား


ပညာသင္ဆုမ်ား နွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

DevelopEd သည္ သင္တန္းသားမ်ား၏ပညာေရးအား ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ DevelopEd မွ ေပးအပ္သည့္ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသာမက အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွေပးအပ္ကမ္းလွမ္းထားေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ DevelopEd သည္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ DevelopEd ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွပညာသင္ဆုမ်ားနွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္၍ၾကည့္ရွဳနိုင္ျပီး အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ ဤေနရာ တြင္ႏွိပ္ျပီး ၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။